genealogi.casterud.com

Spridda notiser Aska härads domböcker

En avskrift av notiser ur Aska härads domböcker nerskrivna av Victor Örnberg. De återfinns i original i Örnbergs samlingar, Släkter på A, sid 136 ff.

1632-10-22

om fru Kirstin Björnram och hennes systerson Arvid Nilsson (Gyllenållon) till Medhamra om arv.

1633-05-25

Bengt i Byketorp slagit Sone i Götala (enpacht).

1634-05-20

herr Nils Laurentij, kaplan i Vinnersta, hade av våda ihjälskjutit sin hustru.

1634-05-20

Niclas Basileer på Kungs Norrby nämnes. Måns Hemmingsson samt dennes bror Per Hemmingsson och deras svåger Sone Nilsson var arvsberättigade till Götala skattegård.

1636-05-23

fick majoren manhaftig Peder Anderssons hustru Agneta på Sörby intyg om sin mans testamente till henne av år 1629 (enligt vilket hans mor skulle ha livstidsunderhåll). Se också 1632-10-22.

1637-09-25

nämnes hustru Kerstin, kapten amund Åls hustru.

1637-09-25

satt Lasse i Jolstad i nämnden. Så också 1638-03-12 och 1639-20-15.

1637-09-25

var herr Anders kyrkoherde i Motala.

1637-09-25

nämnes herr Olof i Vinnerstad.

1638-03-12

satt Bengt i Börketorp i nämnden. Också 1637-09-25 och 1639-02-14.

1638-05-28

Herr Nils i Sten, hans dotter Ragnhild Nilsdotter blev 1633 förlovad med Per Nilsson, soldat, som strax efter for till Preussen. Hon belägrades sedan av Nils Nilsson, korpral i Sten.

1638-05-28

nämnes herr Måns Petri i Nykyrka.

1639-05-28

manhaftig kornett Måns Mårtensson i Piltorp, hans hustru var änka efter Nils Nilsson och medarving i Tistorps skattegård.

1639-09-10

hustru Kirstin i Tovetorp, salig herr Larses änka i Varv, hade hemsökts av vådaeld.

1642-02-..

satt Bengt i Börketorp i Aska härads nämnd, 1643-02-14, 1648-03-08, 1649-03-05, 1650-02-06.

1642-02-..

satt Lasse i Jolstad i Aska härads nämnd, men ej 1643-02-15, åter 1648-03-08, 1649-03-05, 1650-02-06.

1642-02-10/16

nämnes majoren manhaftig Mårten Hemmingsson (Lindeberg).

1642-10-29

nämnes herr Jöns i Motala.

1642-10-29

nämnes kapten Arvid Åhl.

1643-02-15

nämnes vördig herr Jon i Varv.

1643-02-15

nämnes Arvid Ål, som låtit uppbygga en krog vid Nykyrka.

1643-02-15

nämnes hustru Elisabeth, manhaftig löjtnant Måns Mårtenssons hustru och änka efter Nils Nilsson, som bortgivit hennes arvejord i Testorp i Stens socken till salig Henrik Isaksson.

1643-06-09

blev Eskil Bengtsson i Söderby bötfälld för stämningsförsittande.

1643-06-12

blev Eskil Bengtsson i Söderby bötfälld för stämningsförsittande.

1643-09-02

blev en man Benedictus Torstani, som varit präst i Herrljunga i Västergötland och blivit avsatt för lägersmål, livdömdes nu för tjuvnad.

1646-06-10

nämnes mäster Sune i Vinnersta. Item 1650-10-16.

1646-06-10

nämnes manhaftig kapten Per Garp i Kalsby i Krigsberg 1648-03-08, arving till 1/3 efter salig Carl Wijk.

1646-10-22

nämnes vällärd herr Börge i Kälvsten.

1648-03-08

nämnes fru Elisabeth Frankelin, som ägde Alma gård.

1648-04-12

nämnes bonden (F...) i Jolsta, och 1648-05-19 1/4 (...) Börge i Jolsta.

1648-05-12

nämnde löjtn. Måns Mårtensson i Piltorp, att öfv. el. gen. Hemult Wrangel bev slagen 7 veckor före michaelis 1647.

1648-10-02

nämnes herr Hans Haraldi i Wallersta, prost i Broberg.

1649-03-05

uppb. fr.gården i Aska (som Arvid åbor) första gången, andra gången 1649-06-21 och tredje gången 1649-10-23.

1649-03-05

nämnes lantmätaren Jöran Hollstensson i Norrköping och hans styvfar Jon Ersson i Stavlösa.

1649-06-21

nämnes Agatha Frost i Grimskula och hennes salig man Eskil Bengtsson samt hennes mor välb. fru Elisabeth Frankelin till Sjöbacka.

1649-06-21

stormskada å Prästkulla.

1649-06-21

nämnes välb. fru Ingiäl Hieronimidotter till Lindenäs, välb. Mårten Lindebergs hustru.

1649-06-21

nämnes kyrkoherden i Nykyrka herr Måns Petri.

1650-02-06

ryttmästaren manhaftig Bengt Larssons fullmäktig välaktad Lars Nordanväder i Bisseberga.

1650-02-06

nämnes kapellanen i Vadstena vällärde herr Lars Laurentii.

1650-04-23

om våldtagn. och rån.

1650-05-29

uppbjuds 1/4 skattehemman Tistorp av Måns Mårtensson i Piltorp, svärfar till häradslänsman Per Månsson i Orlunda, första gången.

1650-05-29

nämnes välb. Giöstaf Lindeberg, Mårtens son.

1650-05-30

provinsialskrivaren Per Persson i Solberga.

1650-05-30

nämnes kyrkoherden vällärde herr Laurentii i Varv.

1650-10-15

lagläsaren sal Lars Joenssons i Karshult dotter Brita i Eketorpet, var fattig, gift med korpralen under infanteriet Theus, som åtta år varit i Tyskland; hon anklagades för hor. Hon hade först varit gift med fältvabeln Måns Jönsson, som förskjutit henne.

1650-10-15

nämnes löjtnantskan hustru Sara Olofsdotter från Fogelstad.

1650-10-16

likaledes om Agatha Frost (som 1649-06-21)

1650-10-16

fordom häradsskrivaren Jon Larsson i Hambra (levde). 1651-02-17, 1651-05-02, 1652-03-01, 1651-05-29.

1651-02-17

nämnes kyrkoherden herr Måns Petri i Ryggesten (=? Nykyrka, Magn. Mört).

1651-02-18

nämnes kyrkoherden herr Per Canuti i Sten och hans företr. salig herr Börge, vars änka hustru Walborg var omgift med Bertil Rålke, borgare i Västervik.

1651-02-18

nämnes unge Johan Lindeberg (var 1652-05-29 kaptenlöjtnant under Östgöta inf. och bror till kapten Hieron. L.), välb. Mårten Hemmingssons L. (...son); item 1653-06-18.

1651-05-06

var fru Agatha Frost i Grimskula stämd för husröta.

1651-05-06

nämnes Per Svensson i Bysketorp, stämd för 10de försnillat.

1651-10-24

uppb. första gången Kråksten 1 sk.gård i Vinnersta socken, som öfv. gref Ludvig köpt av Måns Staffansson (som s.d. kallas M. S. i Sånarp). Andra gången 1652-03-01, tredje gången 1652-05-29, 1653-06-17 fasta.

1651-10-24

mönsterskrivaren Nils Persson i Norrsten. 1655-03-06 Per Nilsson i Norrsten.

1651-10-24

Lars Larsson i Vedemö, skulle till sin hustrus systerbarn Johan Samuelsson och dess syster Kirstin uti Linköping utlämna saker efter deras mor, Lars svägerska.

1651-10-24

nämnes kaplan i Fornåsa, herr Anderas Haqvini.

1651-10-24

nämnes kapten, välb. Hieronimus Lindeberg på Lindenäs (var 1653-06-17 regementskvartermästare).

1651-10-24

nämnes välb. Olof Galle till Bricksta i Bobergs härad, 1652-09-24.

1652-03-01

Lars Larsson i Vedemö och Måns Olofsson ibm.

1652-03-01

nämnes fordom häradsskrivaren Jon Larsson i Hambra.

1652-03-01

nämnes fordom löjtnanten salig Sven Esbjörnssons i Jersetter efterleverska hustru Kerstin Gertsdotter.

1652-03-01

nämnes kyrkoherden herr Anders i Brustorp i Hagebyhöga och hans son mäster Bengt i Risinge.

1652-05-29

nämnes välb. änkefrun Elisabeth Frankelin till Sjöbacka (kungl. brev 1651-11-07).

1652-05-29

hertig Adolphs sekreterare Isac Enander.

1652-05-29

nämnes fordom kapten Per Garp i Kaleby.

1652-09-24

borgmästaren i Skänninge Lars Nordanväder. 1656-03-02 om hans legodräng i Bisseberga.

1652-09-24

Arvid Anderssons i Vedemö hustru Karin hade fordran av Måns Staffansson i Sånarp.

1652-09-24

nämnes herr Jon Jonsson kaplan i Varv och hans mor hustru Brita, salig herr Jons änka.

1653-03-21

nämnes översten välb. Per Andersson Linderot.

1653-03-21

nämnes översten gref Ludvig

1653-03-21

nämnes fordom ryttmäst. välb. Arvid Nilsson Gyllenållons son Gösta Arvidsson.

1653-03-21

nämnes borgmästaren i Skänninge Lars Nordanväder och hans svärfar prosten herr Hans i Vallersta.

1653-06-17

välaktad Olof Håkansson, förnämlig invånare och rådman i Skänninge.

1653-06-17

voro skyldiga 100 rdr till hustru Ingrid i Linköping före detta i Sörholmen i Landerö socken boendes, fordom mönsterskrivaren salig Nils Nilssons efterleverska.

1653-06-17

nämnes fordom kapten manhaftig Per Garp i Kalsby och hans hustrus förre man regementsskrivaren salig Bo Torsson.

1653-06-17

nämnes hustru Elsa i Fistorp, vice lagman sal Henrik Isakssons änka, och hennes svåger löjtn. Måns Mårtensson i Piltorp.

1653-06-17

nämnes skolmästaren i Vadstena, som också är pastor i Orlunda, herr Vibjörn Haqvini.

1653-06-18

nämnes kaplan i Varv herr Jon och hans mor änkan hustru Brita Svensdotter, som hade en bryttjebonde i Tovetorp.

1653-06-18

nämnes kyrkoherden herr Jöns Ingemari i Motala.

1653-09-30

nämnes assessorn i Göta Hovrätt välb. Håkan Cederqvist till Kälksta som välforordnad häradshövding i Aska med flera härader.

1654-05-10

påstod nämndemannen Bengt i Byckarp en utgjord i Djurkälla, som enligt gamla jordebrev varit hans förfäders rätta egendom.

1654-09-26

satt Börje i Jolsta i nämnden, 1665-03-06, men ej 1655-06-08.

1654-10-10

uppbud å Wedemö 1/2 sk. första gången; 1655-03-06 andra gången; 1655-06-08 tredje gången.

1654-10-10

borgmästaren i Skänninge Lars Nordanväders son och fullmäktige tilltalade faderns förlupne tjänare.

1654-10-11

Bengt Hermansson i Kaflebäck.

1654-10-11

nämnes kaplan i Varv och Styra herr Jon Jonsson.

1655-03-06

nämnes välb. Gustaf Stråle i Kalvesta.

1655-06-08

kyrkoherden i S. Drotan vid Söderköping herr Arvids Olai hustru synes haft arvdel i Qvisberg i Vinnerstad.

1655-06-08

nämnes kyrkoherdens son i Hageby Nils Jönsson i Brustorp belägrat Brita Jönsdotter i Långeby.

1655-06-08

nämnes översten välb. Claes Kugelhjelm till Karshult, som med barn rådt sin nyckelpiga Ingeborg Ersdotter i Löfkullen.

1655-06-12

kyrkoherden herr Jöns Benedicti i Brustorp i Hagebyhöga socken; hans dotter Elseby Jönsdotter gift med kornetten Jöns Karlsson i Sandby, änkling efter Kerstin Putligh(?), dotter av hustru Karin i Träda i Bobergs härad, som överlevde dottern och anklagade mågen för hennes död. Kornettens mor var hustru Dordi och hans syster hette Margareta. Item 1656-03-12. Se 1662-01-12.

1655-10-13

nämnes bonden Amund i Warby. Hade för fem år sedan lämnat en oxe till hustru Kerstin Bengtsdotter, And. stenhuggares hustru i Vadstena, mot pant av kläde.

1655-10-13

nämnes Håkan i Warby till Karin i Ersbyhage om ett kjortelverke.

1656-03-12

kornetten Nils Nilssons i Örvad dotter Ingrid besoven av faderns sventjänare Jacob.

1656-03-12

nämnes fordom kaptenen Arved Åhl på Nykyrka krogen.

1656-03-12

nämnes Brita Armsköld på Egby.

1656-03-12

nämnes kyrkoherden i Hagebyhöga herr Jöns Benedicti i Brustorp och hans måg kornetten Jöns Carlsson i Sandby.

1656-06-19

kyrkoherden mäster Per Hultenius i Vinnerstad kärade till sina grannar i Vinnerstad by Per Andersson och Tyrils Persson om ägor. Men mönsterskrivaren Nils Persson ibm, hade intet av dessa ägor. Mäster Per visade kung Carls brev av 1596 och en synedom av 1624.

1656-06-19

länsman Per Farmansson i Sjökumla och uppbördsman Lars Andersson. 1657-05-25 (då fordom befallningsman salig Joh. Brun nämnes).

1656-06-19

Johan Thomesson krögare på Motala hus. 15/10 för dråp. 1660-04-28 fordom krögare och Matthias Månsson då krögare.

1656-06-19

Bengt i Vedemö stämd att (...) Börje i Jolsta för lagmans(...).

1656-06-19

nämnes Börje i Jolsta, klagade till Vinnersta boende om en väg.

1656-10-15

nämnes hospitalpredikanten herr Måns Bergeri i Vadstena.

1657-01-21

publicerades assessorn i Göta Hovrätt Jacob Lithmans till Jacobslund fullmakt som häradshövdingen här, dat. 1656-11-28, av hovrätten utfärdad.

1657-01-21

nämnes att Jon Andersson, hustru Saras legodräng i Jolsta, hade rådt legopigan Karin Månsdotter ibm med barn, samt att han lovade äkta henne.

1657-05-25

löjtnanten Nils Nilsson i Örva och (hans?) hustru Anna.

1657-05-25

nämnes kaptenen manhaftig Nils Holm i Sjöbacka.

1657-05-25

Lasse i Varby krono om skogshuggeri. 1657-09-25 Lars Nilsson i Varby om skogshuggeri.

1657-05-25

nämnes att Jonas Jonae före detta kaplan i Varv och Styra, vars hustru hette Brita, bedrivit hor med sin legepiga Botill Persdotter.

1657-05-25

nämnes prosten i Boberg härad herr Jöns Magni i Egbyborna om Myrby och klockaregårdens ägor.

1660-08-03

ryttmästaren Nils Nilsson i Örva.

1660-08-03

nämnes Jöns Kållberg i Järskalleby fordom skeppslöjtnant.

1660-08-03

nämnes Nils i Spång (från Krigsbergs socken) och hans dotter Karin, änka efter en bror till herr Thor kaplani Hällesta.

1660-08-03

tillsättes Per Andersson i Vinnerstad och Anders i Sånarp till förmyndare i fordom nämndeman sal Börjes ställe. Jolsta för dess brors salig Sven i Härseby omyndiga barn, och skulle Börjes änka och dess (...) lämna förmyndareredogörelse.

1661-05-29

Sven Jonsson f.d. i Älgsjö nu i Vinnerstad blev efter landshövdingen Gust. Kurcks fullmakt antagen och erkänd för länsman efter Per Carlsson, som för sjukdom och gamla travailler i krigstjänsten tog avsked.

1661-05-29

Per Farmansson i Sjökumla och Nils Persson ibm.

1661-05-29

nämnes den föråldrade kyrkoherden herr Jöns Ingemari i Motala.

1661-05-29

nämnes (...) Johan Larsson i Uletorp, som å (...) sina syskons vägnar uppbjöd skattegården Östra Varv och detta å sin salig bror fordom majoren salig Bengt Larssons vägnar.

1661-05-29

nämnes kaplan i Motala herr Israel Matthiae.

1661-05-29

nämnes fordom kyrkoherden i Sten herr Per Canuti och hans testamente av 1660-03-30.

1661-05-30

Erik Jönsson hospitalsfullmäktig från Vadstena.

1661-05-30

mellan generalmajorerna greve Ludvig Leijonholm till Charlotteborg och Per Andersson Linderoth till Sörby för deras gårdar i Jolsta och Sjökumlaboerne om ägor.

1661-05-30

om hemmangården i Jolsta.

1661-11-04

nämnes välb. Gustaf Stråle till Forssa.

1661-11-04

Per Andersson i Vinnerstad om sin förlupne tjänare.

1661-11-05

uppb. första gången sju systerlotter i sk.gården Råcklunda, som Jon Jonasson köpt av sin moster hustru Elin Jonsdotter.

1661-11-05

Abel smed i Motala fått fyra gäss ihjälbitna.

1661-11-05

nämnes änkan hustru Emerentia Markusdotter, salig föraren Nils Jönssons i Baggeby efterleverska.

1661-11-05

nämnes kaplanen i Motala herr Israel i Waran.

1661-11-05

nämnes välb. Gustav Lindeberg till Börsätter.

1662-02-12

ståthållaren Udde Ödlas tjänare Sven Skuthe i Fåssala.

1662-02-12

nämnes ryttmästaren Jöns Karlsson i Sandby och hans fordom svärmor hustru Karin Bryngelsdotter i Tråda i Brobergs härad, vars dotter, hans förra hustru salig hustru Kirstin Bengtsdotter dött 1655-03-10, då mannen var kornett, som sedan före 1655-10-12 (se domboken) gift om sig med Elseby Jönsdotter, dotter av kyrkoherden i Hagebyhöga herr Jöns Benedicti i Brustorp. Kornettens moder hette Dordi och hans syster Margareta, då (1655) ryttareänka i Rimsta. Se 1655-06-12 och 1666-03-01.

1662-02-12

nämnes salig major Bengt Larsson. Nämnes även 1665-10-16.

1662-05-12

(saltpetersjudarne) inspektor Nils Persson i Vinnerstad.

1662-05-12

nämnes Sven Tommesson i Jolsta och Måns ibm, generalen Linderots bönder under Sörby. Dödat två svin i Glaskulla.

1662-05-12

nämnes välb. Gustaf Lindeberg.

1662-10-14

Håkan i Vedhem och hans unge granne, herr Carl Sparres bonde Jon Bengtsson i Vedhems Ulfåsagård.

1662-10-14

den (opaslige) mannen fordom borgmästaren i Skänninge Lars Nordanväder och en i Bisseberga och en hans granne om ägor.

1662-10-14

å inspektorn över saltpetersjudarna Nils Persson i Vinnerstad vägnar klagade hans fullmäktige och svåger länsman Sven Jonsson till Anders i Lillegården i Norresten, tillägnat sig ett åkerstycke, som hans (inspektorns?) mor hustru Lisbeth i Norresten (för vilket ...) ...

1662-10-14

nämnes hejdridaren Henrik Roor, som fått ny fullmakt av riksjägmästaren Axel Sparre.

1662-10-14

nämnes löjtnanten Johan Åhll på Nykyrka krogen.

1662-10-15

löjtnantskan hustru Karin Mårtensdotter, Jöns Kållbergs i Järskalleby. 1664-03-04.

1662-10-15

Abel smed i Motala stämt Johan Skaffare på Lindenäs för sönderskuren "lehn".

1662-10-15

Lars Jonsson i Wedhem stämt Karin i Rosjö om städja.

1662-10-15

nämnes Per i Jolsta en dräng stämd för antagen årstjänst (den han troligen ej tillträdde).

1664-03-04

nämnes kapten Per Garp, som givit Grimshagen vid Motala åt herr Car Sparre. Item 1667-06-19.

1664-03-04

nämnes generaladjutanten Gustaf Linneberg till Börsätter. Item 1665-10-16, 1666-07-27.

1664-03-04

nämnes Håkan i Warby. Huggit ek å frälse ägor.

1664-06-13

Per Andersson i Vinnerstad bestulen på en häst.

1664-06-13

herr Jöns Magni i Egbyborna, prost i Brobergs härad.

1664-06-13

nämnes salig Lars Nordanväders i Bisseberga änka hustru Elisabet. 1669-09-27 hade hans arv sålt Bisseberga till (...) Gyllenadler.

1665-03-10

Anders Jönsson i Ask.

1665-03-10

nämnes kavallerigeneralen greve Ludvig Leijonhufvuds fältpredikant herr Olof Bornelius hade fordran av fordom greve Lennart Torstenssons arvingars hauptman Johan Larsson i Ulstorp.

1665-03-10

nämnes änkan hustru Anna Gyllenållon och hennes barn.

1665-03-11

nämnes assessor Nils Lindegren som häradshövding här.

1665-06-09

Freberga, guvernören i Livland And. Koskulls sons nybegynta säteri.

1665-06-09

Mjölnaren Mats Spole i Motala, 60 års man vid pass, fordom tjänat fyra år hos salig lagläsare Lars Joensson i Karshult, vittne.

1665-06-10

nämnes fordom lantmätaren Göran Holstensson i Norrköping. Item 1667-03-11.

1665-06-10

nämnes kyrkoherden i Sten mäster Måns Asp. Item 1666-11-13.

1665-06-10

nämnes Per Skytte i Byrketorp.

1665-10-16

nämnes herr Hans Norraeus i Stenkeshvarf. Se 1675-05-26.

1665-10-17

Nils Olofsson i Ask.

1665-10-17

nämnes Gustaf och Anders Gyllenållon.

1666-03-01

bardskären i Vadstena Johan Eckerman hade rest till Tyskland 1662, sedan han belägrat ryttmästaren Nils Nilsson styvdotter Sigrid Persdotter på Rävsjö gård.

1666-03-01

sonen Mårten i Grahnby, greve Ludvigs halvbonde.

1666-03-01

mäster Pers i Vinnerstad dräng Bengt.

1666-03-01

inspektorn Nils Persson i Vinnerstad. 1670-06-20 om en väg.

1666-03-01

nämnes prästänkan hustru Anna i Brustorp (Hagebyhöga socken) och hennes son Klas Bruse och måg ryttmästaren Jöns Karlsson i Sandby. Se 1662-02-12.

1666-03-01

nämnes bårdskäraren i Vadstena Johan Eckerman, som rest till Tyskland 1662, sedan han belägrat ryttmästaren Nils Nilssons styvdotter Sigrid Persdotter på Räfsjö gård.

1666-03-01

nämnes kapten Erik Fünke i Fugelsta.

1666-07-27

John Olsson i Grahnby, Olof Hansson ibm och Måns Persson ibm. 1668-05-06.

1666-07-27

mönsterskrivaren Olof Nilsson i Kalsby och hans hustru Elin.

1666-07-27

nämnes Vadstena hospitalpredikant herr Måns Svenonis.

1666-07-27

nämnes salig framlidne kyrkoherdens son Anders Jönsson i Motala prästgård.

1666-11-12

Elin Larsdotter vid Motala bron, förut tjänat på Karshult och då besoven av överste Kugelhjelms ibm barns lärare djäknen Gabriel Gabrielsson, och nu fött tvillingar (en son och en dotter).

1666-11-12

Per Farmansson i Sjökumla. 1669-03-23.

1666-11-13

nämnes kyrkoherden herr Per Hulthenius i Vinnerstad.

1667-03-11

länsman Sven Jonssons i Vinnerstad sventjänare Nils Larsson rådt legopigan där Anna Andersdotter med barn.

1667-03-11

uppb. första gången halva skattegården i Råcklunda (bestående av en bror- och fem systerlotter), som Hans Larsson köpt. 1667-06-17 andra gången.

1667-06-19

Lars Bengtsson i Bycketorp klagade att saltpetersjudare huggit hans skog. 1667-07-23.

1667-06-19

uppbjöds för andra gången gårdar i Warby, Hemming och Erik åbo, bispen mr Samuel Enander av välb. Ållongrenare köpt, 1672-03-04.

1667-06-19

nämnes Lars Bengtsson i Bycketorp, kallas 1667-07-23 skattebonde i (B...).

1667-06-19

nämnes salig välb. Julii Landzfeltz (Lantzenfelt), fordom hauptman i grevskapet Visingsborg, efterleverska fru Dordi Ackersteen; 1668-02-26, 1669-05-26.

1667-06-20

Mårten, död 1666, bonde i Hufvesta.

  • Brita, gift med Anders Bång i Orlunda som 1667-06-20 (genom sin fullmäktige Jöns Göransson i Vadstena, som även var fullmäktig 1670-03-21 och 1670-10-17) gjorde anspråk på arv efter hustruns halvbror Hans.

  • Hans Mårtensson, dräng. Död efter fadern men före 1667-06-20.
  • herr Olof Martini (Metropolinus), kaplan i Vadstena. Född 1632, död 1701 som kyrkoherde i Västra Stenby (se Håhl 1.258). Gift med Claes Kugelhjelms syster.
  • Erik Mårtensson i Hufvesta.
  • dotter, gift med Jöns Algotsson i Hageby.
  • dotter, gift med Anders Olofsson, soldat.
1667-06-20

nämnes salig framlidne kyrkoherden i Motala salig herr Jöns Ingemari barn, särdeles sonen Anders Jönsson.

1667-07-23

ryttmästaren manhaftig Nils Nilsson i Örva och hans styvdotter Sigrid i Apelby, vars mor hustru Ragnill Nilsdotter dött 12 år förut.

1667-07-23

nämnes prästdottern Ingeborg Andersdotter i Hov, besoven av ryttaren Hans Hansson i Vallersta i Bobergs hd, och hennes svåger korpralen (Si)mon Samuelsson i Orlunda.

1668-02-26

Sigrid Persdotter i Appelby till sin styvfar ryttmästaren Nils Nilsson i Örva om möderne.

1668-02-26

nämnes en ung ogift adelsman (item 1668-11-03 och 1668-11-04) Linner Gyllenållon på Medhambra samt hans mor och far gamle ryttaren Arvid Gyllenållon.

1668-05-06

Jonas Svensson i Granby.

1668-05-06

nämnes kyrkoherden i Motala herr Israel Mathiae.

1668-11-04

nämnes den oroliga änkan hustru Karin Gyllenållon på Konkättan i Motala och hennes tre döttrar Barbro (el Kerstin), Anna och Brita; änkans man hade hetat Jakob Vastesson; 1669-05-26.

1669-03-22

salig generallöjtnant Casper Cornelius Mortaigne och hans bror översten för Smålands infanteri Barthold de Mortaigne samt dennes regementsskrivare Olof Rosvall.

1669-03-22

nämnes en dräng Bengt Månsson i Sånarp, som hos brodern i Tuddarp rått Anna Persdotter i Jolsta, en piga, med trillingar. Hans bror Jon Månsson bodde på ryttaregården i Tuddarp.

1669-05-26

löjtnantsänkan hustru Lisbet Larsdotter i Tistorp skatte och hennes systerman fordom vice lagman salig Henrik (Jonsson), som bott där. 1673-03-05.

1669-05-26

länsman Sven Jonssoni Älgsjö, 1670-10-18 säges, "då han länsman varit".

1669-05-26

Motala hus krögaren Anders Joensson. 1670-10-18. 1670-06-20 hans hustru Karin Månsdotter (om ägor).

1669-05-26

änkan hustru Maria Joakimsdotter (en tyska) i Engesby, som 1655-06-29 i Stockholm fått test. av sin man fältvabeln salig Nils Andersson, då han utreste till Polen; han hade nu det för 1/4 år sedan; 1670-03-21.

1669-09-27

kaptenskan hustru Sigrid, Eric Funkes i Fogelsta.

1669-09-27

nämnes bestulen Håkan (Jonsson) i Warby; 1670-03-21 frånvar.

1670-03-21

Frosten Börjesson i Elmetomta besovit sin fars legohjon Elin Persdotter.

1670-03-21

mönsterskrivaren Olof Nilssons änka i Kalsby hustru Elin Nilsdotter tillstadt inspektorn över saltpetersjudarna Nils Persson i Vinnerstad hugga stavar å skogen.

1670-03-22

salig Lars Nordanväders (...).

1670-06-20

nämnes drängen Per Bengtsson i Byckarp (...), som lägrat sin medtjänarinna där Marit Bengtsdotter.

1670-06-20

nämnes fordom ryttmäst. välb. Arvid Nilsson till Medhambra, vars son Per Gyllenållon dött där 1670-03-07, i sitt tionde år.

1670-06-21

nämnes vällärde herr Olof Martini i Vadstena samt hans hustru syster Brita Jönsdotter och hans svåger Claes Bruse (Kugelhjelm).

1670-06-21

nämnes även löjtn. Gustaf Lindeberg till Bergätter.

1670-10-12

omtalas salig herr Jon i Nykyrka.

1670-10-17

nämnes regementskvartermästaren Gustav Gyllenållon till Kaflebäck.

1672-03-04

kapten Eric Funkes i Fogelsta hustru Sigrid Persdotter, var änka 1673-10-30.

1672-03-04

salig befallningsman Joh. Bruns änka hustru Margareta Henriksdotter, gammal och sjuklig (hon skrevs) i Horngärde 1672-07-22, 1673-03-05, och hennes måg ryttaren Bengt Gunanrsson i Horngärde.

1672-03-04

nämnes fordom ryttmästaren den föråldrade välborne Arvid Nilsson Gyllenållon till Medhambra och hans son regementskvartermästaren Gustav Gyllenållon. Item 1673-03-05.

1672-03-04

uppbjöds Medevigods,som Claude Hägerstjerna köpt av fru Sigrid Gyllensjerna, bördades 1673-05-26 av Gustav Soop. 1673-10-29, 1673-03-05.

1672-03-04

nämnes kaplan herr Samuel Andreae i Fyfvelsta.

1672-07-22

Arvid Nilsson Gyllenållons son Claude(?).

1672-07-22

uppbjöds 2:a ggn (1672-03-04 1:a ggn, 1672-10-03 3:e ggn, köpt för 450 riksdaler), (...) Varby Erik åbor, som bisp. Enanders änka hustru Brita Nilsdotter köpt av välb. Kristina Ållonberg. Även första gången Hemmings åbo, osv. (svårläst).

1672-07-22

nämnes frälsebonden Sven Tomasson i Jolsta och drängen Lars Börjesson, som, oaktat han tagit tjänst hos inspektorn över salpetersjuderierna Nils Persson i Vinnerstad, begivit sig till den förre.

1672-07-22

nämnes överste Claes Kugelhjelm på Karshult och hans son Peter Gustaf Kugelhjelm.

1672-07-22

nämnes fordom ryttmästaren Börje Gieting och hans dotter jungfru Maria Gieting samt hennes mosterman kornetten Börje Rahlsson.

1672-10-03

slottslänsman Mårten Persson i Orlunda och hans far gamle länsman Per Månsson ibm.

1672-10-03

kronans länsman Hans Bengtsson i Götala, 1673-03-06, 1673-10-30.

1672-10-03

uppbjöds 1:a ggn två frälsehemman i Warby, som Anund och Nils åbo, (...) Sven (...) köpt av Mattias Ållongren för 1320 riksdaler. 2:a ggn 1673-03-04, 3:e ggn 1673-05-26.

1672-10-04

hovpredikanten vid Vadstena herr Måns Leucander.

1673-03-05

löjtnantskan hustru Lisbet Larsdotter i Tistorp och dess fullmäktige Jöns Jöransson i Vadstena.

1673-03-05

nämnes konstapeln av Jönköpings magasin välborne Claude Gyllenållon. 1673-05-20 och hans föräldrar i Medhambra.

1673-05-26

Motala hus krögare And. Joensson.

1673-05-26

befallningsmannen över Charlotteborg Arvid Joensson och hans salig bror fordom vällärde herr Hans Norraeus i Stenkeshvarf och dennes änka hustru Ingiäll Månsdotter samt hennes nuvarande man manhaftig Anders Kiälle. Se 1665-10-16.

1673-05-26

kapten Jöns Kallbergs i Järskalleby (1674-10-03 hans hustru Ingeborg Nilsdotter ibm) gårdbo och halvbonde Per Håkansson och dennes hustru Maria Joakimsdotter.

1673-05-26

änkan hustru Engela Joakimsdotter i Engelby och dess dotter Maria.

1673-05-26

nämnes den gamle fordom skeppslöjtnanten Jöns Kållberg i Järskalleby och hans hustru Ingeborg (Nilsdotter 1673-10-03).

1673-05-26

nämnes infanterilöjtnanten välb. Anders Gyllenållon på Linna.

1673-05-27

salpetersjudarnas inspektor Nils Persson i Vinnerstad. (Svårläst)

1673-05-27

hustrun Ingrid Anundsdotter i Varby, haft en tjuvaktig tjänstepiga.

1673-05-27

Sven Joensson i Jolsta, en ung karl, vars far varit borgare i Skänninge, illa upptagit ett skämt av ryttraren Sander i Varby.

1673-05-27

Sven Joensson i Älgsjö fordom Aska härads länsman.

1673-05-27

nämnes kaplan herr Måns Joannis i Kälfsten.

1673-07-23

hölls syn i Motala.

1673-10-29

nämnes att Gustaf Stråle till Näs lånat spannmål av prästänkan hustru Karin Andersdotter i Brustorp salig man.

1673-10-29

fordom korpralen Per Hjort i Hamra, Charlottenborgs frälse, bestulen.

1673-10-29

kungligt brev 1664-09-01 om fyra marknader för Vadstena borgare.

1673-10-30

kapten Eric Funkes i Fogelsta änka Sigrid Persdotter.

1673-10-30

arrendatorn Johan Pyttenäter, för tiden i Stockholm, genom fullmäktig Jöns Jöransson, klagade på Stjernarps mjölnaren Holsten i Motala om intrång vid sitt kvarnområde.

1673-10-30

nämnes rytteribonden Håkan i Warby, försummat skjutsning.

1674-03-05

kronolänsman Hans Bengtsson.

1674-03-05

ryttmästaren av Adelsrytteriet manhaftig Abraham Falck.

1674-03-05

mönsterskrivaren salig Olof Nilssons i Kalsby änka Elin Nilsdotter är nu krögerska i Tjällmo krog och svägerska till bonden Gabriel Nilsson i (Storkong).

1674-03-05

krögaren på Motalahus And. Jonsson. 1676-10-10. 1674-10-03, 1674-11-03 (... sålt brännvin).

1674-03-05

nämnes borgmästaren i Skänninge Gabriel Hack.

1674-03-05

nämnes avlidne generaladjunkten Gustav Lindeberg till Bärsätter.

1674-03-05

nämnes salig generalmajoren Per Andersson Linderoth till Sörby och en förlikningsskrift av hans arvingar daterad 1673-10-25. Hans systerdotter och närmaste arving hustru Karin Andersdotter fick frälsehemmanet Eketorp i Bobergs härad (av översten av östergötlands kavalleri Hans Ulfsparre).

1674-06-22

nämnes änkan hustru Margareta Stråle i Klostertorp och dess fullmäktige Jöns Göransson i Vadstena.

1674-06-23

nämnes ryttarebonden Sander Rant i Warby, om en ålaverke.

1674-10-02

nämnes fordom referendarien i det kungliga kansliet i Stockholm Lars Persson i Amna i Bobergs härad och hans gamle bror Sven Persson i Fugelsta, som 1656-02-26 sålt sin brorsdel i Amna till den förre.

1674-10-03

nämnes kaptenen manhaftig Nils Holm på Sjöbacka och avlidne Gustaf Stråle.

1674-06-23

herr Drakenhjelms bokhållare Per Hjort.

1674-10-02

kaplan herr Joen Frodelius i Nykyrka.

1674-10-03

rådmannen Jöns Nyman i Skänninge.

1674-11-02

Abel Andersson smed i Motala klagade över skällsord av sin näste granne Olof smed i Spolegården.

1675-03-03

Erik Jonsson i Motala och hans hustru Kerstin.

1675-03-03

drängen Jöns Andersson i Ask och hans mor.

1675-03-03

nämnes välborne Gustav Stråle, avliden.

1675-03-03

nämnes översten Claes Bengtsson Kugelhielm till Karshult, som givit sin hustru Katarina Gris morgongåvobrev daterat 1654-10-09.

1675-06-17

nämnes skolmästaren i Askersund her Olof Erlandi.

1675-07-27

änkan hustru Ingeborg, sal. Nils Perssons i Vinnerstad, bestulen. Mannen levde än 1675-04-03 med var då sjuk. 1677-02-15 krävdes hon för en mannens skuld från 1658 men kändes fri.

1675-07-27

hustrun Margareta, Eriks i Varby, bestulen.

1675-07-27

nämnes löjtnantskan hustru Lisbet i Fistorp.

1675-07-27

nämnes Sven i Jolsta, bestulen.

1675-11-02

kaplans i Vinnerstad herr Nils Andreae hustru Ingrid Larsdotter hade genom sin pigas skvaller med orätt förklenat sin grannkvinna ryttaren Nils Tyressons hustru Kerstin ibm, varom deras granne en ung bonde Olof Svensson 1675-04-22 skriftligen yttrat sig.

1675-11-02

drängen Sven Persson i Vinnerstad om arv efter sin avlidne bror Joen Persson, f.d. hustru Valborgs i Myreby tjänstedräng.

1675-11-02

nämnes kaplans i Vinnerstad herr Nils Andreae.

1675-11-02

nämnes krigsmanshuspredikanten herr Olof Martini (1677-06-26 kallad Metropolitanus) och hans svåger ryttmästaren Jöns Karlsson i Såndby.

1675-11-02

nämnes kapten salig Arvid Ål och Nykyrkakrogen.

1675-11-03

nämnes kungliga befallningsmannen i Vadstena län Jonas Wahlberg.

1676-02-22

fru Mechtild Ribbing på Björsjö.

1676-02-22

änkan i Klåstatorp hustru Margareta Stråle, hennes barn (av förra giftet med salig Ivar Svensson) Karin Ivarsdotter och Per Ivarsson samt deras gamle farfar Sven Persson i Vadstena.

1676-02-23

prosten i Vreta mäster Sven Lithelius och hans brorsbarn samt dessas styvfar soldaten Olof Larsson i Klåsta.

1676-02-23

Börje i Elmetomta och hans son Frosten ibm, som gift sig Andersmässan 1674 och förut varit faderns dräng.

1676-02-23

nämnes löjtnanten Börje Bruse, som levde 1661-05-21, nu kanske död, hans svåger Johan Hansson Törneer, broder Claes Bruse, sägs nu vara död, och syster Elseby Jönsdotter gift med ryttm. Jöns Karlsson. Ägde alla Långery skattegård. Barn av en kyrkoherde i Hageby.

1679-02-11

nämnes majorens son på Sjöbacka Johan Holm.

1679-03-03

nämnes avlidne välb. Gustaf Stråle Anderssons efterleverska fru Agatha Frost.

1679-05-21

likaledes (som 1675-03-03)

1684-10-03

nämnes fru Elisabeth Frost och hennes syster fru Agatha Frost.

1685-09-09

nämnes löjtnanten Carl Gustaf Holm i Stubbenäs i Ny socken och hans moster Agatha Frost samt majorskan fru Elisabet Frost.

1687-05-31

nämnes löjtnanten Carl Gustaf Holm på Näs i Motala socken, gift.

1688-03-10

var han (Carl Gustaf Holm) anklagad för hor och mord på sin piga Anna Claesdotter; hans fru Barbro Gyllenållon (arving efter Helmfelts änka) och hans bror kaptenen Johan Homi Spång nämnes också (särskilt häfte vid domboken). Han ålades att fria sig med tolvmannaed.

1688-11-07

kapten Peter Garps änka hustru Sigrid Persdotter i Fogelsta och hennes dotter jungfru Maria Gart samt hennes (Sigrids) bror regementskvartermästaren Nils Örnwingh (som var död 1695-02-18).

1689-02-13

uteblev han (Carl Gustaf Holm) från tinget; brodern Johan Holm i Spång nämnes också.

1689-10-03

likaledes (som 1689-02-13); välborna fru Elisabeth Frost nämnes också.

1691-02-20

gick han (Carl Gustaf Holm)) eden.

1692-02-09

nämnes han (Carl Gustaf Holm)) också.

1692-06-14

nämnes han (Carl Gustaf Holm)) också.

1694-02-06

nämnes majorskan välb. fri Elisabeth Christ. Frost på Lilla Hals. Välb. fru Elisabeth Frost på Hals levde än 1696-05-25 men var död 1697-02-17.

1694-06-07

nämnes fru Barbro Gyllenållon och hennes man löjtnanten Carl Gustaf Holm, item 1694-10-15, 1695-05-27.

1696-05-25

nämnes löjtnanten manhaftig Carl Gustaf Holm.

1697-02-17

nämnes han (Carl Gustaf Holm) och hans bror kaptenen Johan Leijonholm.

1697-05-10

nämnes den förre (Carl Gustaf Holm), item 1697-10-04, 1698-02-21, 1699-03-01 och (då hans hustru var död) 1699-05-24, 1700-06-13, 1700-10-22.

1702-02-25

säges, att avlidne löjtnanten Carl Gustaf Holms fader- och moderlösa barn ej hade annan släkt på orten än sina morbröder, av vilka den äldste är mycket gammal och sjuklig och den yngre av avlidne Holm ej godkänts till hans barns förmyndare; se också 1708-02-20.

1702-10-01

omnämnes Carl Gustaf Holm den yngre.

1708-06-15

begärde kaptenen Johan Kruslock inteckning i avlidne löjtnanten Holms barns skattehemman Näs i Ny socken.

1710-10-25

nämns avlidne löjtnanten Holms omyndiga barn, varav ena dottern junfru Christina Holm. Deras gård Ljuna rusthåll var såld till ingenjören Sundvall, se också 1711-02-20 och 1711-06-05.

1712-10-20

nämnes seigneur Nils Holm, som av sin svärmor (se Koskull 1715-05-12) fått gåvobrev på Freberga säteri rusthåll, han nämnes också 1713-06-08 och (då korpral) 1713-11-02.